Overheden werken samen aan groen en leefbaar Arnhem

“Door in een vroeg stadium samen te werken zullen we meer bereiken dan wanneer we afzonderlijk met eigen gebouwen aan de slag gaan.” Dat is een ambitie waar iedereen het mee een was, tijdens de ondertekening van het manifest op 22 mei 2019. Het Rijk, de provincie en de gemeente kwamen samen in Arnhem om de samenwerking tussen deze partijen te bevestigen. Zij stellen vast dat het zinvol en kansrijk is om samen in te zetten op gebiedsgerichte ambities die bijdragen aan een gezond, bereikbaar, veilig en leefbaar gebied. Maar ook een mooie, gave en inspirerende omgeving. Een omgeving die toekomstbestendig is, duurzaam en met trots doorgegeven kan worden aan toekomstige generaties.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, Wethouder Gemeente Arnhem Cathelijne Bouwkamp en Gedeputeerde Provincie Gelderland Jan Markink werden tijdens hun bezoek aan Arnhem meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak die het Rijksvastgoedbedrijf voor ogen heeft, met betrekking tot een vijftal opgaven in Arnhem (zie figuur 1). De ambities die centraal staan in deze aanpak zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Duurzaamheid

De Gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf onderschrijven de noodzaak om werk te maken van de doelstellingen omtrent duurzaamheid uit het Regeerakkoord. Op objectniveau is het nauwelijks haalbaar deze doelstellingen te halen. Er is synergie nodig op gebiedsniveau om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Samenwerking en interactie met gebiedsstakeholders, zoals ook bewoners, overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, woningcorporaties en netbeheerders zal hier onderdeel van uit maken om optimaal te verduurzamen. 

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedssamenwerking

Ruimtelijke kwaliteit behelst niet alleen het verbeteren van de gebruikswaarde van de objecten waarin geïnvesteerd wordt. De Gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf streven er ook in de openbare en gedeelde ruimte samen naar om kwaliteit toe te voegen en zoeken synergie en verbinding met de stakeholders in de omgeving daarvan. Het thema ‘gedeelde ruimte’ is een publieke ruimte die ontmoeting en sociale interactie stimuleert, om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Er wordt gestreefd naar een goed bereikbare en prettig functionerende omgeving, waarbij elk object in zichzelf beter functioneert en bijdraagt aan zijn omgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zowel lokaal, als regionaal wordt de aantrekkingskracht van dit gebied versterkt.

Tijdens een wandeling door Arnhem werd zichtbaar waar kansen liggen op het gebied van duurzaamheid en integraliteit. “Samen kunnen we meer massa maken en een groter effect bereiken”, stelt Staatssecretaris Knops. Door het bundelen van krachten kunnen overheidspanden verduurzamen, zal de leefbaarheid in Arnhem vergroot worden en zal de transitie naar een duurzamer stedelijk ecosysteem versnellen!

“Met deze samenwerking willen we van locaties waar voornamelijk overheidsgebouwen staan, aantrekkelijke en duurzame plekken maken.”

Raymond Knops, Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties