Ambities 

De ambitie om het Stationsgebied Arnhem op een toekomstbestendige manier te herontwikkelen, heeft te maken met snelle ontwikkelingen waar we hedendaags mee te maken krijgen. Zo kan het zijn dat er nu behoefte is aan kantoorruimtes voor verschillende overheidsdiensten, terwijl deze behoefte over 50 jaar kan transformeren naar woonbehoefte. Door nu al na te denken over een maximale en duurzame toekomstwaarde, kan de ruimtelijke kwaliteit van Stationsplein West 30 veel groter worden.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor, de omgeving. Gebiedsontwikkeling in plaats van gebouwgericht denken, zorgt ervoor dat je veel breder impact kan maken, bijvoorbeeld door het verbeteren van een Oost-Westroute, de leefbaarheid in Arnhem verhogen en behoud van het monumentale pand (SPW30).

Stationsplein West 30 vraagt om een dynamisch, toekomstbestendig en open karakter, omdat de ligging en directe omgeving geschikt zijn om ontmoeting en interactie te bevorderen. Zo kun je denken aan nieuwe looproutes voor voetgangers, een ophoging van een nieuwe, markante entree, een verbinding tussen de buurt en het station, vergroening, een binnentuin en bijvoorbeeld een vergadercentrum dat fungeert als multifunctioneel ontmoetingsgebied. De werkomgeving moet daarnaast, zowel voor gebruikers als bezoekers van de Rijksoverheid, ook bijdragen aan de gezondheid van de gebruikers, beweging stimuleren (bijvoorbeeld de trap i.p.v. de lift), goede lichtinval, gezond werkklimaat en groenvoorziening.

Toekomstwaarde
Met toekomstwaarde wordt bedoeld dat het project en het gebied niet alleen op korte termijn van grote waarde zijn voor de stad Arnhem en voor gebruikers, maar ook in de toekomst haar potentie behoudt en een bijdrage levert aan een verbeterde leef -en werkomgeving. Hierbij is het van groot belang dat het gebied op lange termijn nog steeds als katalysator kan dienen voor de stad en het kan voldoen aan actuele behoeften. Dit vraagt om een adaptief vermogen waardoor de levensduur langer wordt.

De ambities in het project Stationsgebied Arnhem zijn vastgelegd als selectiecriteria in de aanbesteding. De criteria ‘duurzaam partnerschap’, ‘ruimtelijke kwaliteit’ en ‘duurzaamheid’ vormen samen het criterium ‘toekomstwaarde’.

Duurzaam partnerschap
Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid werken we als partners met respect en vertrouwen aan een integraal resultaat waar we samen trots op zijn en waar ook de stakeholders in de omgeving blij mee zijn. Dat doen we op een efficiënte manier waardoor de transactiekosten laag zijn.

Ruimtelijke kwaliteit
Het realiseren van een Rijkskantoor dat programmatisch en stedenbouwkundig een positief impuls aan zijn omgeving levert door middel van een goede en integrale architectonische en functionele kwaliteit, met respect voor monumentale waarde en met een aantrekkelijke buitenruimte.

Duurzame en gezonde huisvesting
De huisvesting moet optimaal bijdragen aan het behalen van de duurzaamheids-doelstellingen van het Rijk én aan de gezondheid van de gebruiker. In 2050 moet onze CO2-uitstoot vrijwel nul zijn, net als ons gebruik van primaire grondstoffen. We gebruiken steeds minder energie en de energie die we gebruiken is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Scroll naar top