Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

Project DOEN Stationsgebied Arnhem is onderdeel van het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het ROP draag met een breed scala aan projecten bij aan de missie van het RVB om vastgoed en gronden van het Rijk in te zetten voor een optimaal economisch en maatschappelijk rendement op basis van beleidsdoelen.

In het ROP wordt de vraag gesteld hoe een opgave voor het RVB, zoals het renoveren van Stationsplein West 30 én het huisvesten van ruim 500 Rijksambtenaren, ook kan bijdragen aan regionale en maatschappelijke vraagstukken, zoals energietransitie, circulariteit en de woningopgave. Deze thema’s hebben gemeen dat zij een integrale aanpak vereisen. Het RVB wil investeringen in het Rijksvastgoed inzetten als katalysator om daarmee maximale impact te bereiken. In het ROP zoeken we naar samenwerkingsvormen met rijkspartijen, lokale en regionale overheden, zoals gemeente en provincie, marktpartijen en andere organisaties die gezamenlijk willen investeren in het gebied. Het succes van de projecten in het ROP hangt af van de regionale afspraken om samen te werken en zo meer te bereiken dan alleen.

Binnen het ROP Arnhem zijn verschillende clusters te onderscheiden waar het stationsgebied er één van is. Binnen het stationsgebied worden drie projecten onderscheiden die met elkaar samenhangen en een gebiedsgerichte benadering vragen. In een manifest dat samen met de gemeente is opgesteld, wordt uitgesproken dat we samenwerken aan de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in deze gebieden. Deze partijen zitten samen aan een regietafel om deze overstijgende thema’s van de deelgebieden te bespreken. 

Samenwerken aan de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheidsambities

Zo is er een grote warmtevraag, waarbij er gezamenlijk wordt gekeken op de verschillende gebieden op het stadswarmtenet kunnen (en dus niet meer op het gas). Samen staan we sterk genoeg om de leverancier te vragen om duurzame maatregelen te nemen en kunnen we als afnemers van de stadswarmte gezamenlijk tegen deze leverancier optreden. Ook wordt er gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Deze TEO kan zorgen voor overcapaciteit wat gebruikt kan worden door andere deelgebieden, maar helpt ook de balans in de WKO’s te stabiliseren. Een WKO is een Koude- en Warmte Opslag die energie in de bodem kan opslaan en vervolgens de juiste temperatuur voor een gebouw produceren.

Daarnaast zijn er circulair gezien ook kansen in de regio Arnhem. Bij de sloop van enkele gebouwen wordt er gekeken of er elementen (dus niet grondstoffen, maar hele producten) kunnen worden hergebruikt in het gebied zelf bij bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie. Hierdoor heb je geen transportkosten en vinden vraag en aanbod elkaar.

“De impact van het ROP is groot. Het gaat om anders werken dan we gewend zijn. We moeten niet meer alleen naar onze eigen postzegel kijken, maar in alle gevallen eerst de afweging maken hoe deze investering samenhangt met stakeholders in het gebied. Ken je omgeving, investeer in een duurzame relatie met je stakeholders en heb oog voor belangen in de omgeving. Samen bereiken we maatschappelijke meerwaarde. Samen zijn we verantwoordelijk voor een cultuurverandering waarbij we denken in een wij-modus en zo samen onze ambities bereiken en bijdragen aan maatschappelijke thema’s! 

Peter Eitjes, Senior Procesmanager ROP

Voor Stationsplein West 30 betekent dit dat er aandacht dient te worden besteed aan de bijdrage die kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de omgeving, zoals het verbeteren van de verbinding tussen overige delen in van de stad en duurzaamheidsambities. Hierbij staat het realiseren van maatschappelijke meerwaarde door regionale samenwerking centraal!

Ambassadeursproject

DOEN Stationsgebied Arnhem is onderdeel van het ROP, maar daarnaast door Rijksbouwmeester aangewezen als ambassadeursproject om de kansen te benutten rond de stedenbouwkundige inpassing. Het thema ‘gedeelde ruimte’ speelt een belangrijke rol in zijn Agenda. Een gedeelde ruimte is een publieke ruimte, die ontmoeting en sociale interactie stimuleert. Hierbij is de inrichting en programmering van de openbare ruimte van belang, evenals de functies van deze ruimtes. Het Rijksvastgoed kan met dit project een voorbeeldfunctie vervullen en maatschappelijke meerwaarde creëren.